BOOTEH

کود آلی گوگردی گرانوله بوته

گوگرد عنصر حیاتی برای تغذیه گیاهان می­باشد و برای ساختن پروتئین و آنزیم از طریق شرکت در ساختمان اسید آمینه متیونین و سیستئین الزامی است. افزایش گوگرد باعث حلالیت فسفر موجود در خاک و احیای سولفات و نیترات می­گردد و از تجمع نیترات در بافتهای گیاهی جلوگیری می­نماید و همچنین گوگرد موجود در کود خاصیت قارچ کشی نیز دارد و بیماری سفیدک را رفع می­نماید. با توجه به اینکه فرم قابل استفاده گوگرد توسط گیاهان بصورت یون سولفاته می­باشد لذا ماده آلی موجود در کود آلی گوگردی بوته شرایط اکسیداسیون همراه با جذب رطوبت و میکرو ارگانیسم­های موجود را راهم می­نماید. لذا کود آلی گوگردی بوته همراه با باکتری تیوباسیلوس بهترین تغذیه گیاهی قبل از کشت برای زراعت و بصورت چالکود یا شیار کود برای باغات می­باشد و نتایج قابل توجهی را در خاکهای آهکی قلیا و بافتهای سنگین خاک داشته و به ازای ۱/۰ کاهش PH خاک جذب عناصر توسط گیاه را ۲۰ برابر افزایش می­دهد.

کود آلی جامد

گوگردی گرانوله
بوته

35%

توصیه می شود

برای مصرف بهینه کود آنالیز خاک مزرعه با باغ خود را تهیه و با کارشناسان تغذیه گیاهی این شرکت بطور رایگان مشاوره و توصیه کودی صحیح را دریافت نمایید.

دستورالعمل مصرف

زمان مصرف:

برای زراعت قبل از کشت بصورت سرک و برای باغات از اواسط پاییز تا اواخر زمستان بصورت چال­کود یا شیارکود

مقدار مصرف:

برای زراعت ۵۰۰ – ۳۵۰ کیلوگرم در هکتار و برای باغات ۱۰ – ۵ کیلوگرم برای هر درخت نسبت به سن درخت