BOOTEH

کود مایع روی

کود مایع

روی
بوته

Zn 7% w/n

کاملا محلول در آب

شماره ثبت ۰۶۳۲۶شماره پروانه بهره برداری ۲۹۳۰

یک و چهار لیتری

زمان مصرف:

 1. در موارد مشاهده کمبود روی در اندامهای هوایی گیاه ( مخصوصاً برگها) مصرف گردد.
 2. برای درختان در فصل خواب بلافاصله پس از هرس و همچنین در فصل بهار پس از ریزش گلبرگها مصرف گردد.

تذکر: برای محلول پاشی درختان در فصل خواب حداکثر تا ۲۰ روز قبل از تورم جوانه ها محلول پاشی باید متوقف شود.

مقدار مصرف « درهکتار» :

 1. ۳ – ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در موارد مشاهده کمبود روی در سیستم محلول پاشی شاخ و برگ.
 2. ۴ لیتر در موارد مشاهده کمبود روی در سیستم آبیاری سطحی و تحت فشار

نحوه مصرف :

 1. اکیداً توصیه می شود محلول پاشی اول صبح یا هنگام عصر انجام گیرد.
 2. بعد از محلول پاشی آبیاری سطحی صورت گیرد.
 3. قابلیت استفاده با انواع سموم و حشره کشها، بجز سموم قلیایی را دارد.
 4. در صورت بارندگی شدید طی ۲۴ ساعت پس از مصرف کاربرد مجدد توصیه می شود.
 5. از آب های شور و لب شور نمی توان برای رقیق نمودن محلول استفاده نمود.
 6. در شرایط وزش باد شدید محلول پاشی انجام نگیرد.
 7. در زمان گلدهی محلول پاشی انجام نگیرد.
 8. در دمای بین ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
 9. قبل از مصرف بطری را کاملاً تکان دهید.